لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

Contact Us

 

Unit 1&2, Ground floor, No16, Kaajabadi st, Africa Blvd, Iran.

Telfax: +98(21)91005750

Factory: 10th Hekmat st, Alborz industial city, Qazvin,Iran.

Tel: +98(283)2223542

Fax: +98(283)22 27 326

Contact Form