لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

مكمل غذایی 5/0درصد مـرغ مـادر(پودر مخلوط در دان)

دسته دارویی: ويتامين

ترکیب:

هر 5/2 كيلوگرم از مكمل ويتامينه مرغ مادر حاوي ويتامين‌هاي خالص زير مي‌باشد:

در این جدول مقادير ويتامين در مكمل ويتامينه معمولي مرغ مادر و مكمل ويتامينه ويژه مرغ مادر (فرماويت) مقايسه  مي گردد.

دسته دارویی: مواد معدني

ترکیب:

هر 5/2 كيلوگرم از مكمل معدنی مرغ مادر حاوي مواد معدني زير مي باشد:

در این جدول مقادير مواد معدني در مكمل معدني معمولي مرغ مادر و مكمل معـدني ويژه مـرغ مادر (فرماويت) مقايسه مي‌گردد.

دستور مصرف:

5/2 كيلوگرم مكمل ويتامينه را همراه با 5/2 كيلوگرم مكمل معدني در یک تن خوراك مخلوط نمائيد.

مكمل فرماويت كه با فرمول پيشنهادي شركت رش سویيس تهيه شده است، نيازهاي ويتامينه و معدني طيور را كاملاً تأمين كرده و لزومي به اضافه كردن تك ويتامينه هاي درماني نمي‌باشد.

شرايط نگهداري:

در جاي خشك و خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندی: پاكت‌هاي جداگانه 25 كيلوگرمي.