ویرکن اس 100 گرمی

Virkon S – ویرکن اس ۱۰۰ گرمی سیانس

مشخصات

ترکیبات: ترکیبی پایدار و یکنواخت از پراکسیژن، سورفاکتانت، اسیدهای ارگانیک و سیستم بافر غیرارگانیک.

شکل داروئی: پودر صورتی رنگ محلول در آب.

مشخصات کلی:

 • تنها ضدعفونی کننده مؤثر بر 18 خانواده ویروسی انسان و دام
 • مؤثر بر کلیه باکتری­های بیماریزای طیور، گاو، گوسفند، خوک و حیوانات خانگی
 • مؤثر بر ارگانیسم­های عامل مسمومیت­های غذایی نظیر سالمونلا، کامپیلوباکتر و لیستریا
 • مؤثر بر تمامی قارچ­های بیماریزای شایع نظیر آسپرژیلوس، کاندیدا و قارچ­های عامل Ringworm (تریکوفیتون و میکروسپوروم)
 • مؤثر بر سطوح آلوده به مواد ارگانیک و سطوح خلل و فرج­دار
 • مؤثر در آب­های سخت و درجه حرارت کم
 • قابلیت از بین بردن بیوفیلم باکتری­ها به دلیل داشتن سورفاکتانت و خاصیت اسیدی و اکسیدکنندگی
 • غیر محرک، بدون ایجاد باقی مانده در محیط زیست و سمیت کم رقت­های پیشنهادی.

طیف ضدویروسی (براساس بیش از 100 مطالعه مستقل)

فامیل ویروسی

بیماری طیور/ رقت

سایر بیماری­ها/ رقت

آندوویریده

سندرم افت تخمگذاری / 1:100

هپاتیت عفونی سگ ها / 1:100

آرناویریده

ـــــــــــــــــــــ

تب Lassa / 1:200

ـــــــــــــــــــــ

گامبورو

ـــــــــــــــــــــ

بیرناویریده

(بیماری بورس عفونی) / 1:250

ـــــــــــــــــــــ

بونیاویریده

ـــــــــــــــــــــ

تب دره ریفیت / 1:400

کلیسی ویریده

ـــــــــــــــــــــ

کلیسی ویروس گربه سانان / 1:100

سیرکوویریده

ویروس کم خونی جوجه ها

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

(CAV) / 1:250

ـــــــــــــــــــــ

کوروناویریده

برونشیت عفونی / 1:100

پریتونیت عفونی گربه سانان / 1:100

هپادناویریده

ـــــــــــــــــــــ

هپاتیت B / 1:100

ـــــــــــــــــــــ

بیماری مارک / 1:200

ـــــــــــــــــــــ

هرپس ویریده

لارنگوتراکئیت عفونی / 1:100

هرپس اسب­ها / 1:100

ـــــــــــــــــــــ

رینوتراکئیت بوقلمون / 1:200

رینوتراکئیت عفونی گاوها / 1:600

ایریدوویریده

ـــــــــــــــــــــ

تب آفریقائی خوک­ها / 1:200

ارتومیکسوویریده

آنفلوانزای طیور / 1:320

آنفلوآنزای اسب­ها / 1:100

پاپووا ویریده

ـــــــــــــــــــــ

پاپیلو ماتوز گاوها / 1:100

پارامیکسوویریده

بیماری نیوکاسل/ 1:280

پارآنفلوآنزای سگ­ها/ 1:100

پاروویریده

ـــــــــــــــــــــ

آنتریت پاروویروسی سگ­ها/ 1:100

پیکورناویریده

ـــــــــــــــــــــ

پولیو / 1:100

پاکس ویریده

آبله طیور/ 1:100

شبه آبله گاوها / 1:300

فامیل ویروسی

بیماری طیور/ رقت

سایر بیماری­ها/ رقت

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

آبله گاوها / 1:100

رئوویریده

رئو ویروس پرندگان/1:200

آنتریت روتاویروسی/1:100

رتروویریده

لکوز/1:200

Maedi Visna /1:1400

رابدوویریده

ـــــــــــــــــــــ

هاری/ 1:1600

توگاویریده

ـــــــــــــــــــــ

BVD / 1:100

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

آرتریت ویروسی اسب­ها / 1:350

طبقه بندی نشده

ـــــــــــــــــــــ

نکروز عفونی لوزالمعده / 1:100

طیف ضد باکتریایی (بر اساس بیش از 400 مطالعه مستقل)

پاتوژن­های آزمایش شده

رقت

پاتوژن­های آزمایش شده

رقت

آکتینوباسیلوس پلوروپنومونیه

1:200

مایکوپلاسما سپتیکوم

1:100

باسیلوس آنتراسیس

1:120

مایکوپلاسما هایورینیس

1:800

باسیلوس سرئوس

1:100

اورنیتوباکتریوم رینوتراکثاله

1:100

بوردتلاآویوم

1:100

پاستورلا همولیتیکا

1:100

بوردتلا برونشیسپتیکا

1:150

پاستورلا مولتوسیدا

1:150

بروسلا آبورتوس

1:100

پروتئوس اس پی پی

1:200

کامپیلو باکتر کلی

1:100

پزودوموناس آئروژینوزا

1:100

کامپیلوباکتر ژژونی

1:100

پزدوموناس مالئی

1:200

کامپیلوباکتر پیلوریدیس

1:100

سالمونلا اریزونا

1:100

کلامیدیا پسیتاسی

1:100

سالمونلا کلراسوئیس

1:120

کلستریدیوم پرفرنژنس

1:100

سالمونلا انتریتیدیس پی تی 4

1:100

درماتوفیلوس کونگولنسیس

1:100

سالمونلا توماسویل

1:200

انتروباکتر کلوآکا

1:200

سالمونلا تی فی موریوم دی تی 104

1:200

اریسی پلوتریکس روسیوپاتی

1:100

سرپولینا هیودیسنتریا

1:400

اشریشیاکلی 0157:H7

1:100

سراتیا مارسسنس

1:200

اوبا کتریوم سوئیس

1:200

شیگلا سونی

1:100

هموفیلوس اکویی جنیتالیوم

1:400

استافیلوکوکوس اورئوس

1:100

هموفیلوس سومنوس

1:100

استافیلوکوکوس اپی درمیدیس

1:100

کلبسیلا پنومونیا

1:200

استافیلوکوکوس اینترمدیوس

1:100

کلبسیلا اکسیتوکا

1:100

استرپتوکوکوس اکویی

1:100

لاسونیا اینتراسلولاریس

1:100

استرپتوکوکوس فیکالیس

1:100

لیستریا منوسیتوژنز

1:100

استرپتوکوکوس سوئیس

1:150

مایکوباکتریوم توبرکولوزیس

1:100

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

(تمیز)

استرپتوکوکوس زئواپی دمیکوس

1:100

ـــــــــــــــــــــ

1:33

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

(کثیف)

ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

طیف ضد قارچی (بر اساس بیش از 75 مطالعه مستقل)

آسپرژیلوس فومیگاتوس

1:100

میکروسپوروم کانیس

1:300

آسپرژیلوس نیجر

1:100

تریکوفیتون جیپسوم

1:200

کاندیدا آلبیکنس

1:100

تریکوفیتون منتاگروفیتس

1:300

مالاسزیا پاکی درماتیس

1:100

تریکوفیتون روبروم

1:200

طیف ضد اسپور

آسپرژیلوس نیجر

1:100

باسیلوس سوبتیلیس

1:100

باسیلوس سرئوس

1:100

کلستریدیوم اسپوروژنز

1:100

مواد و روش مصرف:

موارد مصرف

رقت

روش مصرف

ضد عفونی نهایی

1:100

300 میلی لیتر از محلول ضدعفونی کننده به ازای هر متر مربع اسپری شود.

شستشو و ضد عفونی وسایل

ضد عفونی وسایل فارم، کشتارگاه و کارخانه جوجه کشی

1:200-1:100 (بسته به میزان آلودگی)

300 میلی لیتر از محلول ضدعفونی کننده به ازای هر متر مربع اسپری شود.

ضد عفونی سالن­ها و ساختمان­های فارم بر علیه ویروس­های بیماریزا

1:200

300 میلی لیتر از محلول ضدعفونی کننده به ازای هر متر مربع اسپری شود.

ضد عفونی آب آشامیدنی

ضد عفونی نهایی

1:200

رقت مورد نظر را در مخزن اصلی آب ریخته و اجازه دهید محلول ضد عفونی کننده به تمام نقاط سیستم آبرسانی برسد. پس از یک ساعت آب موجود در سیستم را تخلیه و با آب تمیز پر کنید.

ضد عفونی مداوم و روزانه آب

1:1000

رقت مورد نظر را در مخزن اصلی آب ایجاد کنید.

ضد عفونی هوای محیط

اسپری

1:200

با استفاده از دستگاه اسپری کوله پشتی یک لیتر از محلول ضد عفونی کننده را به ازای هر 10 مترمربع اسپری نمایید.

مه پاشی سرد (Cold fogging)

1:100

با استفاده از دستگاه مه پاش یک لیتر از محلول ضدعفونی کننده را به ازای هر 10متر مربع مه پاشی نمایید.

مه پاشی گرم (thermal fogging)

محلول ویرکن اس با رقت 1:25 را به شکل یک واحد پودر ویرکن اس در 25 واحد محلولی که خود حاوی 85 قسمت آب و 15 قسمت Virkon S fog enhancer است بدست آورید

به استفاده از دستگاه مه پاش گرم یک لیتر از محلول آماده شده را به ازای هر 40 متر مربع اسپری نمایید.

حوضچه ضد عفونی

1:100

محلول داخل حوضچه ضد عفونی را هفته ای یکبار و در صورت استفاده زیاد به دفعات بیشتر تعویض کنید.

 

 

ضد عفونی سطوح

300 میلی لیتر به ازای هر متر مربع برای شستشو و ضد عفونی. جداول زیر میزان ویرکن اس برای مصارف مختلف می­باشد. برای اندازه گیری میزان آن جهت ضد عفونی کف، دیوار و سقف سالن مقادیر ویرکن اس پیشنهادی در جدول زیر را در 5/2 ضرب نمایید.

جدول زیر مقدار ویرکن اس را در موارد مختلف نشان می­دهد.

مساحت قابل شستشو و ضدعفونی

میزان نهایی محلول ویرکن اس

1:100

1:200

1:280

(بیماری­های طیور)

1:120

(مصارف عمومی)

50 مترمربع

15 لیتر

150 گرم

75 گرم

54 گرم

125 گرم

100 مترمربع

30 لیتر

300 گرم

150 گرم

107 گرم

250 گرم

500 مترمربع

150 لیتر

5/1 کیلوگرم

750 گرم

536 گرم

1250 گرم

1000مترمربع

300 لیتر

3 کیلوگرم

5/1 کیلوگرم

1071 گرم

2500 گرم

2500 مترمربع

750 لیتر

5/7 کیلوگرم

75/3 گرم

2679 گرم

6250 گرم

ضدعفونی آب

لیتر آب ضدعفونی شده

ضدعفونی نهایی  1:200

ضدعفونی در طول دوره  1:1000

100 لیتر

500 گرم

100 گرم

250 لیتر

25/1 کیلوگرم

250 گرم

500 لیتر

5/2 کیلوگرم

500 گرم

1000لیتر

5 کیلوگرم

1 کیلوگرم

ضدعفونی هوای محیط

سطح کف ساختمان

اسپری 1:200

مه پاشی سرد 1:100

مه پاشی گرم 1:25

50 متر مربع

25 گرم

50 گرم

50 گرم

100 متر مربع

50 گرم

100 گرم

100 گرم

300 متر مربع

250 گرم

500 گرم

500 گرم

1000 متر مربع

500 گرم

1000 گرم

1000 گرم

موارد احتیاط:

 • پودر ویرکن اس محرک است لذا از تماس آن با پوست و چشم اجتناب شود.
 • در صورت تماس با چشم­ها، بلافاصله آنها را با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه نمائید.
 • از استنشاق بخار و ذرات اسپری شده خودداری کنید.
 • دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
 • از تماس محلول با سطوح فلزی به مدت طولانی خودداری شود.

توضیح: محلول 1% ویرکن اس پوست و چشم را تحریک نمی­کند.

نگهداری: در جای خشک و خنک و به صورت در بسته نگهداری شود.

پایداری:

 • پودر: در 20 درجه سانتی گراد پس از 36 ماه 3/2 % از خاصیت خود را از دست می­دهد.
 • محلول 1% (تهیه شده با آب سخت با درجه سختی ppm350 ): پس از 7 روز 10% از خاصیت خود را از دست می­دهد.

بسته بندی: ظروف پلاستیکی 5 و 10 کیلوگرمی.